Dipòsit Legal: L-283-1981 EDITA

Associació Cultural la Palanca

COORDINACIÓ

Marta Serret i Bella

CONSELL DE REDACCIÓ

Ramon Giribet i Boneta, Niquel Regué i Gili

COL·LABORADORS

Ivan Balagueró, Dolors Bella, Biblioteca Municipal d’Artesa, Ramon I. Canyelles, Antoni Espanyol, Josep M. Espinal, Jordi Farre, Josep Galceran, Joan Giribet, Myriam Gutiérrez, Iolanda Masanés, Eva Maza, Mercè Nogués, Martí Regué, Ferran Sánchez, Montse Vall, Albert Vidal

MAQUETACIÓ

M. Angels López i Ortiz, Marta Serret i Bella

IMPRIMEIX

Impressus Gestió Integral Sl

SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT

Cubbtural, Sala La Palanca

c/ M.D. del Pla, 25, 1er, 3a.

25730 Artesa de Segre

Telèfon 973 40 11 58

Correu electrònic: revista@lapalanca.cat

Web: www.lapalanca.cat

TIRATGE

750 exemplars

SUBSCRIPCIÓ ANUAL (11 revistes)

27 euros (preu a l’Estat espanyol i a Andorra)

40 euros (preu Europa)

45 euros (preu América)- Premi Tasis-Torrent al millor reportatge publicat a la Premsa Comarcal Catalana 1997.

- Premi al Foment de la Cultura. Noguerenc de l’any 1998.

- Premi Pica d’Estats al millor reportatge local de promoció turística 2004.Membre de l’ACPCAmb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

 

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La revista no fa seves, necessàriament, les opinions i criteris expressats pels seus col·laboradors.