Dipòsit Legal: L-283-1981 

EDITA: Associació Cultural la Palanca

COORDINACIÓ

Josep M. Espinal i Aubet

Ramon Giribet i Boneta

Bartomeu Jové i Serra

Miquel Regué i Gili

COL·LABORADORS

Jordi Alins, Biblioteca Municipal d’Artesa, Nic Boliart, Ton Bonet, Ramon I. Canyelles, Antoni Español, Noemí Farré, David Fusté, Joan Giribet, Francesca Martí, Iolanda Masanés, Eva Maza, Ramon Monfà, Mercè Parés, Martí Regué, Josep M. Sabartés, Ferran Sánchez, Pere Serra, Sergi Valls, Albert Vidal, Anna M. Vilanova

 

MAQUETACIÓ

La Palanca

 

IMPRIMEIX

Norprint

Artesa de Segre

 

SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT

Apartat de Correus 30

25740 Artesa de Segre

Telèfon 973 40 11 58

 

REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ

Edifici Escoles Velles. Sala La Palanca

 

TIRATGE

850 exemplars

 

SUBSCRIPCIÓ ANUAL

22 euros (preu a l’Estat espanyol i a Andorra)

35 euros (preu estranger)

 

 

-Premi Tasis-Torrent al millor reportatge publicat a la Premsa Comarcal Catalana 1997.

 -Premi al Foment de la Cultura. Noguerenc de l’any 1998.

 -Premi Pica d’Estats al millor reportatge local de promoció turística 2004.

  

Membre de l’ACPC

 

Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

 

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. Amb tot, la revista es reserva el dret de publicar-los.

La Palanca no fa seves, necessàriament, les opinions i criteris expressats pels seus col·la-boradors.